Математика для всіх 7 клас Лахтадир Л.І.

Математика для всіх 7 клас Лахтадир Л.І.
Математика для всіх 7 клас Лахтадир Л.І.

Математика для всіх 7 клас Лахтадир Л.І.

0.00
 • зацікавленість творчим процесом;
 • гнучкість мислення, здатність до переключення від однієї розумової операції до іншої, свобода від впливу шаблонів і трафаретів; просторових уявлень;
 • вміння застосовувати математичні знання у повсякденному житті.
 • розвиток математичних здібностей, різних видів мислення (образного, логічного, абстрактного, комбінаторного).
Add To Cart

МЕТА

Формування в учениць (учнів) вмотивованості  до вивчення математики, вміння застосовувати набуті знання у життєвих ситуаціях, розвиток логічного мислення, кмітливості та поглиблення інтересу до математики, до визначних діячів України у галузі математики, виховання патріотизму та гордості за Україну. 

ЗАВДАННЯ

 • підвищити інтерес до вивчення математики, вмотивувати її вивчення в основній школі;
 • розвивати математичні здібності учениць (учнів), логічне й абстрактне мислення, прищеплювати ученицям (учням) зацікавленість та смак до самостійних занять з математики;
 • сприяти розвитку мислення школярів та навичок спілкування в навчальній діяльності;
 • сформувати окремі компетентності школярів через прикладну діяльність, зокрема загальнонавчальну (уміння вчитися), комунікативну (здатності грамотно формулювати і висловлювати судження), загальнокультурну;
 • виховувати і розвивати ініціативу та творчість, показати застосування математики на практиці;
 • ознайомити з історією математики на прикладі біографічних даних з життя відомих математиків;
 • сприяти саморозвитку учениць (учнів).

ЗМІСТ

Тема уроку
#001 Математика як інструмент пізнання світу. Мова математики. Застосування математики в моделюванні та прогнозуванні. Математика навколо нас. Математика - основа розвитку інших наук. Математика розвиває розумові здібності.
#002 Історія розвитку поняття натурального числа та систем числення.Єгипетські папіруси і вавілонські клинописні таблички. Натуральні числа у працях Евкліда й Архімеда. Означення натурального числа в роботах Георга Кантора. Пальцева лічба. Абстрактні числа.
#003 Позиційні системи числення та їх властивості. Двійкова і вісімкова позиційні системи.ереведення чисел із десяткової системи числення у двійкову та вісімкову і навпаки.
#004 Способи швидкого додавання, віднімання, множення та ділення. Множення пірамідою. Спрощене піднесення числа до степеня. Алгоритм добування квадратного кореня стовпчиком. Піднесення до квадрату цілого числа А, якщо відомий квадрат попереднього (А-1) або наступного (А+1) числа.
#005 Множення на 9, 99, 999, на 11, множення та ділення на 5, 25, 125. Піднесення до квадрата чисел, що закінчуються на 5. Знаходження круглих відсотків та 15%, 25% тощо від числа.
#006 Властивості простих чисел. Суть методу решета Ератосфена. Властивості НСД і НСК. Основна теорема арифметики і канонічний розклад натурального числа. Ознаки подільності цілих невід’ємних чисел на 2, 3, 4, 5, 9, 25. Алгоритм Евкліда.
#007 Знаходження НСД і НСК. Доведення подільності виразу при кожному натуральному n.
#008 Цікаві наукові знахідки з математики. Цікаві факти з історії математики. Цікаве та кумедне у житті математиків.
#009 Розв’язування елементарних діафантових рівнянь методом «спуску».
#010 Делоська задача на побудову. Задача про подвоєння куба. Задача про поділ кута на три рівні частини (трисекція). Задача про квадратуру круга.
#011 Розв’язування задач на зважування та переливання.
#012 Біографічні розповіді-дайджести про жінок-математиків: Гипатію Олександрійську, Софію Василівну Ковалевську, Софію Олександрівну Яновську, Клавдію Яківну Латишеву, Ольгу Арсенівну Олійник, Катерину Логвинівну Ющенко, Ніну Опанасівну Вірченко та інших.
#013 Математичний фестиваль “Застосовуємо набуті знання”.
#014 Біографічні розповіді-дайджести про чоловіків-математиків: Зарицького Мирона Онуфрійовича, Боголюбова Миколи Миколайовича, Слуцького Євгена Євгеновича, Остроградського Михайла Васильовича, Вороного Георгія Феодосійовича та інших.
#015 Геометричні відкриття школи Піфагора. «Віслючий міст». Застосування теореми Піфагора.
#016 Оригінальні способи зображення чисел в українській народній математиці. Використання властивостей геометричних фігур у будівництві. Стародавні та сучасні міри в українській етноматематиці.
#017 Розв’язування задач з елементами народознавства.
#018 Метод математичного моделювання. Поняття прикладної задачі. Етапи розв’язування прикладної задачі.
#019 Розв’язування математичних задач різного змісту складанням рівняння з однією змінною, систем рівнянь з двома змінними, задач на складання математичних моделей ( прямолінійний рівномірний рух, спільна робота, геометричні задачі тощо).
#020 Прикладні задачі на побудову. Геометричні задачі на доведення. Задача Л. Пізанського. Задача «Стрибок мавпи».
#021 Обчислення відстані до недосяжної точки. Визначення розмірів предметів за масштабом.
#022 Текстові задачі практичного спрямування: задачі на рух, на розчини, на суміші, на спільну роботу.
#023 Розв’язування задач на рух, на розчини, на суміші, на спільну роботу.
#024 Прикладні задачі, математичною моделлю розв’язування яких є нерівності (текстові задачі, задачі на порівняння, ймовірність, екстремум).
#025 Розв’язування задач на порівняння натуральних чисел, задач з теорії ймовірності, задач на екстремум, текстових задач.
#026 Математичні задачі з економічним змістом та їх типи. Прикладні задачі на знаходження відсоткових розрахунків, знаходження прибутків, нагромадження капіталу. Основи формування бюджету родини. Фінансові операції фізичних та юридичних осіб у банківській системі. Задачі на оподаткування та цінні папери. Прикладні задачі у сімейному бюджеті.
#027 Розв’язування задач на діяльність банків. Складання сімейного бюджету, підрахунок варіантів раціонального використання часу ділової людини.
#028 Арифметичні логічні задачі. Логічні загадки. Логічні операції. Таблиці істинності. Найпростіші комбінаторні задачі.
#029 Розв’язування логічних задач за допомогою міркувань, табличним методом, засобами алгебри логіки.
#030 Олімпіадні задачі на подільність. Задачі на складні відсотки.
#031 Олімпіадні задачі відомі з часів Евкліда. Метод від супротивного.
#032 Олімпіадні задачі Задачі з теорії чисел. Інваріант. Комбінаторні формули і міркування.
#033 Олімпіадні задачі "Цешка", трикутник Паскаля і Біном Ньютона.
#034 Олімпіадні задачі. Графи. Круги Ейлера. Геометричні задачі на алгебраїчні комбінації.
#035 Розв’язування олімпіадних задач різних типів.