Природознавство 5 клас Толока Л.В.

Природознавство 5 клас Толока Л.В.
Природознавство 5 клас Толока Л.В.

Природознавство 5 клас Толока Л.В.

0.00

Формування природознавчої компетентності учнів шляхом засвоєння системи інтегрованих знань про природу і людину, основ екологічних знань, удосконалення способів навчально-пізнавальної і природоохоронної діяльності, розвиток ціннісних орієнтацій у ставленні до природи. 

Add To Cart

МЕТА

Формування природознавчої компетентності учнів шляхом засвоєння системи інтегрованих знань про природу і людину, основ екологічних знань, удосконалення способів навчально-пізнавальної і природоохоронної діяльності, розвиток ціннісних орієнтацій у ставленні до природи. 

ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

  • формування базових, загальнопредметних і предметних компетентностей; 
  • формування цілісної природничо-наукової картини світу, що охоплює систему знань, уявлень про закономірності у природі та місце людини в ній;  
  • освоєння і поглиблення знань про різноманіття об'єктів і явищ природи; зв'язку світу живої і неживої природи; зміни природного середовища під впливом людини;
  • оволодіння й удосконалення дослідними вміннями проводити спостереження, облік, досліди і вимірювання, описувати їх результати, формулювати висновки;
  • виховання позитивного емоційно-ціннісного ставлення до природи; прагнення діяти в навколишньому середовищі відповідно до екологічних норм поведінки;
  • застосування знань про природу у повсякденному житті для збереження навколишнього середовища та соціально-відповідальної поведінки в ній; адаптації до умов проживання на певній території; самостійного оцінювання рівня безпеки навколишнього середовища як сфери життєдіяльності.

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ

#001    Природознавство -- комплекс наук про природу
#002    Джерела природознавчої інформації. Практична робота №1 "Ознайомлення з різними типами довідкових видань з природничих наук"
#003    Методи вивчення природи. Прилади, які відкривають таємниці. Практична робота №2 "Ознайомлення з простим обладнанням для природничо-наукових спостережень та дослідів"
#004    Міні-проект 1. Відомі вчені-натуралісти
#005    Тематична атестація 1
#006    Тіла навколо нас. Характеристики тіла, їх вимірювання
#007    Практична робота №3 "Вимірювання маси та розмірів різних тіл"
#008    Речовини. Фізичні властивості речовин
#009    Властивості твердих тіл, рідин та газів
#010    Молекули. Рух молекул. Дифузія
#011    Атоми і хімічні елементи
#012    Різноманітність речовин. Поняття про прості і складні речовини. Неорганічні і органічні речовини
#013    Чисті речовини і суміші
#014    Способи розділення сумішей
#015    Практична робота №4 "Розділення сумішей фільтруванням"
#016    Явища природи. Фізичні явища, їх різноманітність
#017    Фізичні явища, їх різноманітність
#018    Хімічні явища, їх ознаки. Гниття
#019    Способи розділення сумішей
#020    Міні -проект 2. Опале листя: користь чи шкода?
#021    Тематична атестація 2
#022    Небо і небесна сфера. Небесні світила. Видимі рухи світил
#023    Зорі та сузіря. Практична робота №5 "Визначення найвідоміших сузірїв на карті зоряного неба"
#024    Сонце -- найближча до нас зоря
#025    Сонячна система
#026    Планети земної групи
#027    Планети-гіганти
#028    Зоряні системи -- галактики. Всесвіт
#029    Людина і Всесвіт. Астрономія -- наука, що вивчає Всесвіт. Методи та засоби астрономічних досліджень
#030    Міні-проект 3. Космос -- далекий і близький або світ галактик
#031    Тематична атестація 3
#032    Як виникла Земля
#033    Форма та розміри Землі
#034    Внутрішня будова Землі
#035    Рухи Землі у просторі. Пори року
#036    Розподіл сонячного тепла на поверхні Землі
#037    Місяць -- супутник Землі
#038    Способи  зображення Землі. Глобус, географічна карта, план. Практична робота №6 " Глобус, карта, основні лінії на них"
#039    Масштаб. Практична робота №7 "Вимірювання відстаней й довжин на карті за допомогою масштабу"
#040    Грунт - особливе тіло Землі. Охорона грунтів
#041    Властивсті повітря
#042    Нагрівання й переміщення повітря на Землі
#043    Вода на Землі
#044    Властивості води
#045    Міні-проект 4 Чому ми бачимо тільки один бік місяця? /Краплина або де ми втрачаємо воду?/ Професія дощового червяка
#046    Тематична атестація 4 Планета Земля
#047    Організм і його властивості. Клітинна будова організмів
#048    Різноманітність організмів: рослини, тварини
#049    Різноманітність організмів: гриби, бактерії
#050    Отруйні рослини і тварини. Практична робота №8 "Ознайомлення з найбільш поширеними й отруйними рослинами, грибами і тваринами своєї місцевості.
#051    Середовище життя. Вплив на організми чинників неживої природи
#052    Пристосування організмів до періодичних змін умов середовища
#053    Різноманітність середовищ життя. Наземно-повітряне середовище, пристосування живих організмів до життя у ньому
#054    Практичне заняття №9 Визначення назв найбільш поширених в Україні рослин, тварин, грибів, за допомогою атласів-визначників
#055    Водне середовище життя. Пристосування організмів до життя у грунті
#056    Взаємозвязки між організмами. Вплив на організми чинників живої природи
#057    Екосистеми
#058    Міні-проект 5 Бактерії корисні та шкідливі/Тварини-минулого
#059    Екскурсія до Будинку Природи
#060    Тематична атестація 5 Планета Земля -- як середовище життя
#061    Людина -- частина природи. Зв'язок людини з природою
#062    Екологічні проблеми та їх вирішення
#063    Охорона природи. Червона книга України
#064    Практична робота №10 "Складання Червоної книги своєї місцевості"
#065    Заповідники, заказники, національні парки та їх значення для збереження природи Землі
#066    Тематична атестація 6 Людина на планеті Земля