Фізика 8 клас Кузьменко Л.В.

Фізика 8 клас Кузьменко Л.В.
Фізика 8 клас Кузьменко Л.В.

Фізика 8 клас Кузьменко Л.В.

0.00

Головна мета навчання фізики в середній школі полягає в розвитку
особистості, становленні наукового світогляду й відповідного стилю
мислення, формуванні предметної, науково-природничої (як галузевої) та
ключових компетентностей (математична, соціальна, громадянська,
загальнокультурна, підприємницька і здоров’язбережувальна
компетентності) учнів засобами фізики як навчального предмета.

Add To Cart

МЕТА

Головна мета навчання фізики в середній школі полягає в розвитку особистості, становленні наукового світогляду й відповідного стилю мислення, формуванні предметної, науково-природничої (як галузевої) та ключових компетентностей (математична, соціальна, громадянська, загальнокультурна, підприємницька і здоров’язбережувальна компетентності) учнів засобами фізики як навчального предмета.

ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

  • сформувати в учнів базові фізичні знання про явища природи, розкрити історичний шлях розвитку фізики, ознайомити їх із діяльністю та внеском відомих зарубіжних й українських фізиків;
  • розкрити суть фундаментальних наукових фактів, основних понять і законів фізики, показати розвиток фундаментальних ідей і принципів фізики;
  • сформувати в учнів алгоритмічні прийоми розв’язування фізичних задач та евристичні способи пошуку розв’язків практичних життєвих проблем;
  • сформувати й розвинути в учнів експериментальні вміння й дослідницькі навички, уміння описувати й оцінювати результати спостережень, планувати й проводити досліди та експериментальні дослідження, здійснювати вимірювання фізичних величин, робити узагальнення й висновки;
  • розкрити роль фізичного знання в житті людини, суспільному виробництві й техніці, сутність наукового пізнання засобами фізики, сприяти розвитку інтересу школярів до фізики;
  • спонукати учнів критично мислити, застосовувати набуті знання в практичній діяльності, виявляти ставлення до довкілля на засадах екологічної культури;
  • сформувати в учнів уявлення про фізичну картину світу, на конкретних прикладах показати прояви моральності щодо використання наукового знання в життєдіяльності людини й природокористуванні.

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ

№     Тема уроку
#001    Механічний рух. Відносність руху. Траєкторія. Пройдений шлях. Швидкість руху та одиниці швидкості.
#002    Види рухів. Прямолінійний рівномірний рух. Середня швидкість нерівномірного руху.
#003    Графіки руху тіла.
#004    Лабораторна робота № 1 : «Вимірювання швидкості руху тіла»
#005    Обертальний рух. Період обертання. Місяць – природний супутник Землі.
#006    Лабораторна робота № 2: «Вимірювання частоти обертання тіл»
#007    Коливальний рух. Амплітуда, період і частота коливань. Математичний маятник.
#008    Лабораторна робота № 3: «Дослідження коливань маятника»
#009    Звук. Характеристики звуку. Швидкість поширення звуку. Вплив звуків на живі організми.
#010    Лабораторна робота № 4: «Вивчення характеристик звуку»
#011    Відбивання звуку. Розв’язання задач.
#012    Розв’язання задач.
#013    Контрольна робота № 1
#014    Взаємодія тіл. Результати взаємодії. Інерція. Маса тіла. Сила та одиниці сили. Графічне зображення сил. Додавання сил.
#015    Деформація тіла. Сила пружності. Закон Гука. Вимірювання сил. Динамометри.
#016    Лабораторна робота № 5: «Конструювання динамометра»
#017    Земне тяжіння. Сила тяжіння. Вага тіла. Невагомість.
#018    Лабораторна робота № 6: «Вимірювання ваги тіла за допомогою динамометра»
#019    Тертя. Сила тертя. Коефіцієнт тертя ковзання.
#020    Лабораторна робота № 8: «Вимірювання коефіцієнта тертя ковзання»
#021    Рівновага сил. Момент сили. Умова рівноваги важеля.
#022    Блок. Прості механізми.
#023    Лабораторна робота № 9: «З’ясування умов рівноваги важеля»
#024    Розв’язання задач.
#025     Розв’язання задач.
#026    Контрольна робота № 2
#027    Тиск і сила тиску. Одиниці тиску.
#028    Тиск рідин та газів. Манометри. Закон Паскаля. Насоси. Сполучені посудини.
#029    Атмосферний тиск.  Барометри. Дослід Торрічеллі. Зміна атмосферного тиску з висотою.
#030    Виштовхувальна сила. Закон Архімеда. Гідростатичне зважування. Умови плавання тіл.
#031    Розв’язання задач.
#032    Лабораторна робота № 7: «Зважування тіл гідростатичним методом»
#033    Розв’язування задач.
#034    Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи.
#035    Контрольна робота № 3
#036    Механічна робота. Одиниці роботи.
#037    Потужність та одиниці її вимірювання.
#038    Машини і механізми. Коефіцієнт корисної дії механізмів. «Золоте правило» механіки.
#039    Розв’язування задач.
#040    Лабораторна робота № 10: «Визначення ККД похилої площини»
#041    Кінетична енергія. Потенціальна енергія.
#042    Перетворення одного виду енергії в інший. Закон збереження механічної енергії.
#043    Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи.
#044    Контрольна робота № 4
#045    Тепловий стан тіл. Температура тіла. Вимірювання температури. Теплообмін.
#046    Лабораторна робота № 11: «Вимірювання температури за допомогою різних термометрів
#047    Види теплопередачі.
#048    Кількість теплоти. Питома теплоємність речовини.
#049    Лабораторна робота № 14: «Визначення питомої теплоємності речовини»
#050    Тепловий баланс.
#051    Лабораторна робота № 12: «Вивчення теплового балансу при змішуванні води різної температури»
#052    Теплота згоряння палива. ККД нагрівника.
#053    Розв’язування задач.
#054    Лабораторна робота № 13: «Визначення ККД нагрівника»
#055    Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи.
#056    Контрольна робота № 5
#057    Тверді тіла та їх властивості. Залежність лінійних розмірів тіл від температури.
#058    Температура плавлення. Питома теплота плавлення. Плавлення та кристалізація твердих тіл.
#059    Розв’язування задач.
#060    Рідини та їхні властивості. Вода в різних агрегатних станах. Випаровування і конденсація рідин. Температура кипіння. Питома теплота пароутворення.
#061    Розв’язування задач.
#062    Перетворення енергії в механічних і теплових процесах. Принцип дії теплових машин. Теплові двигуни. Двигун внутрішнього згоряння.
#063    Розв’язування задач.
#064    Екологічні проблеми використання теплових машин.
#065    Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи.
#066    Контрольна робота № 6
#067    Енергія в житті людини. Теплоенергетика. Способи збереження енергетичних ресурсів.
#068    Енергозберігаючі технології. Використання енергії людиною та охорона природи.
#069    Підсумковий урок по темі.
#070    Підсумковий урок за рік.