Фізика 9 клас Кузьменко Л.В.

Фізика 9 клас Кузьменко Л.В.
Фізика 9 клас Кузьменко Л.В.

Фізика 9 клас Кузьменко Л.В.

0.00

Головна мета навчання фізики в середній школі полягає в розвитку
особистості, становленні наукового світогляду й відповідного стилю
мислення, формуванні предметної, науково-природничої (як галузевої) та
ключових компетентностей (математична, соціальна, громадянська,
загальнокультурна, підприємницька і здоров’язбережувальна
компетентності) учнів засобами фізики як навчального предмета.

Add To Cart

МЕТА

Головна мета навчання фізики в середній школі полягає в розвитку особистості, становленні наукового світогляду й відповідного стилю мислення, формуванні предметної, науково-природничої (як галузевої) та ключових компетентностей (математична, соціальна, громадянська, загальнокультурна, підприємницька і здоров’язбережувальна компетентності) учнів засобами фізики як навчального предмета.

ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ

  • сформувати в учнів базові фізичні знання про явища природи, розкрити історичний шлях розвитку фізики, ознайомити їх із діяльністю та внеском відомих зарубіжних й українських фізиків;
  • розкрити суть фундаментальних наукових фактів, основних понять і законів фізики, показати розвиток фундаментальних ідей і принципів фізики;
  • сформувати в учнів алгоритмічні прийоми розв’язування фізичних задач та евристичні способи пошуку розв’язків практичних життєвих проблем;
  • сформувати й розвинути в учнів експериментальні вміння й дослідницькі навички, уміння описувати й оцінювати результати спостережень, планувати й проводити досліди та експериментальні дослідження, здійснювати вимірювання фізичних величин, робити узагальнення й висновки;
  • розкрити роль фізичного знання в житті людини, суспільному виробництві й техніці, сутність наукового пізнання засобами фізики, сприяти розвитку інтересу школярів до фізики;
  • спонукати учнів критично мислити, застосовувати набуті знання в практичній діяльності, виявляти ставлення до довкілля на засадах екологічної культури;
  • сформувати в учнів уявлення про фізичну картину світу, на конкретних прикладах показати прояви моральності щодо використання наукового знання в життєдіяльності людини й природокористуванні.

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ

#001    Електризація тіл. Електричний заряд. Два роди електричних зарядів. Закон збереження електричного заряду. 
#002    Електричне поле. Взаємодія заряджених тіл. Закон Кулона.
#003    Дискретність електричного заряду. Будова атома. Електрон. Йон.
#004    Лабораторна робота № 1: «Дослідження взаємодії заряджених тіл» 
#005    Розв’язування задач.
#006    Розв’язування задач.
#007    Електричний струм. Дія електричного струму.
#008    Електрична провідність матеріалів: провідники, напівпровідники та діелектрики. Струм у металах.
#009    Електричне коло. Джерела електричного струму. Гальванічні елементи. Акумулятори. 
#010    Контрольна робота № 1
#011    Сила струму. Амперметр. Вимірювання сили струму. 
#012    Лабораторна робота № 2: «Вимірювання сили струму за допомогою амперметра»
#013    Електрична напруга. Вольтметр. Вимірювання напруги.
#014    Лабораторна робота № 3: «Вимірювання напруги за допомогою вольтметра».
#015    Електричний опір. Залежність опору провідника від його характеристик. Питомий опір. Реостати.
#016    Розв’язування задач.
#017    Лабораторна робота № 5: «Вивчення залежності електричного опору від довжини провідника та площі його поперечного перерізу, матеріалу провідника» 
#018    Закон Ома для однорідної ділянки електричного кола.
#019    Розв’язування задач.
#020    Лабораторна робота № 4: «Вимірювання опору провідника за допомогою амперметра та вольтметра»
#021    Розв’язування задач.
#022    Контрольна робота № 2
#023    З’єднання провідників. 
#024    Розрахунки простих електричних кіл.
#025    Лабораторна робота № 6: «Дослідження електричного кола з послідовним з’єднанням провідників»
#026    Лабораторна робота № 7: «Дослідження електричного кола з паралельним з’єднанням провідників»
#027    Розв’язування задач.
#028    Робота і потужність електричного струму. Закон Джоуля – Ленца. Електронагрівальні прилади.
#029    Лабораторна робота № 8: «Вимірювання потужності споживача електричного струму»
#030    Розв’язування задач.
#031    Розв’язування задач.
#032    Контрольна робота № 3
#033    Надпровідність. Струм в металах.
#034    Електричний струм у розчинах та розплавах електролітів. Електроліз та його застосування.
#035    Розв’язування задач.
#036    Лабораторна робота № 9: «Дослідження явища електролізу»
#037    Струм у напівпровідниках. Залежність струму в провідниках від температури. Термістори.
#038    Самостійний та несамостійний розряди. Застосування струму в газах у побуті, промисловості та техніці.
#039    Безпека людини під час роботи з електричними приладами й пристроями.
#040    Розв’язування задач.
#041    Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи
#042    Контрольна робота №4
#043    Постійні магніти. Магнітне поле Землі. Взаємодія магнітів.
#044    Магнітна дія струму. Дослід Ерстеда. Магнітне поле провідника зі струмом, котушки зі струмом. Електромагніти.
#045    Лабораторна робота № 10: «Складання найпростішого електромагніту та випробування його дії»
#046    Дія магнітного поля на провідник із струмом.
#047    Електродвигуни.
#048    Гучномовець. Електровимірювальні прилади.
#049    Електромагнітна індукція. Досліди Фарадея.
#050    Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи.
#051    Контрольна робота № 5
#052    Атом і атомне ядро. Дослід Резерфорда. Ядерна модель атома.
#053    Радіоактивність. Види радіоактивного випромінювання.
#054    Активність радіонуклідів. Закон радіоактивного розпаду.
#055    Розв’язування задач.
#056    Іонізуюча дія радіоактивного випромінювання. Дозиметри.
#057    Лабораторна робота № 11: «Вивчення будови дозиметра і проведення дозиметричних вимірювань»
#058    Розв’язування задач.
#059    Природний радіоактивний фон. Вплив радіоактивного випромінювання на живі організми.
#060    Розв’язування задач.
#061    Ядерна енергетика. Розвиток ядерної енергетики в Україні.
#062    Екологічні проблеми ядерної енергетики.
#063    Розв’язування задач.
#064    Розв’язування задач. Підготовка до контрольної роботи.
#065    Контрольна робота № 6
#066    Вплив фізики на суспільний розвиток та науково-технічний прогрес. Фізична картина світу
#067    Фізика – основа сучасної техніки, електроніки, енергетики, транспорту та інших галузей господарської діяльності.