статут.jpeg

1. Загальна частина.

1.1.Цей Статут визначає загальні правові і економічні основи діяльності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРИВАТНА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ «ШКОЛА ШЛЯХЕТНИХ ДІВЧАТОК «ЛЕДІ» ( далі – Навчальний заклад).

Найменування Навчального закладу.

Повна назва українською мовою - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРИВАТНА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ «ШКОЛА ШЛЯХЕТНИХ ДІВЧАТОК «ЛЕДІ»,

1.4. Навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів навчання з поглибленим вивченням окремих предметів відповідно до профілю. При закладі можуть створюватись групи, курси або факультети довузівської підготовки на підставі договору з відповідним вищим навчальним закладом. Навчальний заклад може надавати освітні послуги з підготовки дітей дошкільного віку до навчання в школі та здійснювати професійну підготовку кваліфікованих робітників згідно з державними вимогами.

1.5. Навчальний заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", іншими законодавчими актами України, постановами

Верховної Ради України, актами Президента України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778, цим Статутом.

1.6. Головною метою закладу є:

забезпечення реалізації права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти;

створення умов для виявлення та розвитку творчих здібностей і обдарувань учнівської молоді.

1.7. Головним предметом діяльності закладу є:

забезпечення реалізації права на здобуття підвищеного рівня загальної середньої освіти відповідно до навчальних програм школи та запитів батьків;

виховання громадянина України;

формування загальнолюдських моральних цінностей, етичне виховання;

виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

формування і розвиток соціально зрілої, життєво компетентної, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

виховання в учениць поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

розвиток особистості учениці, її здібностей і обдарувань, наукового світогляду;

реалізація права учениць на вільне формування політичних і світоглядних переконань;

виховання свідомого ставлення до свого здоров'я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я учениць;

створення умов для оволодіння системою наукових знань про природу, людину і суспільство;

1.8. Заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України "Про освіту", "Про загальну середню освіту", Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 778, іншими нормативно-правовими актами, цим Статутом.

1.9. Навчальний заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї компетенції, передбаченої законодавством України та власним Статутом.

1.10. Навчальний заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою за:

безпечні умови освітньої діяльності;

дотримання державних стандартів освіти;

дотримання договірних зобов'язань з іншими суб'єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов'язань за міжнародними угодами;

дотримання фінансової дисципліни.

1.11. Навчання у навчальному закладі здійснюється українською мовою і має такі профілі: філологічний, суспільно-гуманітарний, технологічний та інші відповідно до соціального замовлення.

1.12. Навчальний заклад має право:

проходити в установленому порядку державну атестацію;

визначати форми, методи і засоби організації навчально-виховного процесу за погодженням із засновником та відділом освіти Києво-Святошинської райдержадміністрації;

визначати варіативну частину робочого навчального плану;

в установленому порядку розробляти і впроваджувати
експериментальні та індивідуальні

робочі навчальні плани, авторські навчальні програми та посібники;

спільно із вищими навчальними закладами, науково-дослідними інститутами та центрами проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників навчально-виховного процесу;

бути власником і розпорядником рухомого і нерухомого майна згідно з законодавством України та власним Статутом;

отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, юридичних і фізичних осіб;

розвивати власну соціальну базу: мережу спортивно-оздоровчих, лікувально-профілактичних і культурних підрозділів.

1.13. У навчальному закладі створюються та функціонують методичні об'єднання, творчі групи, психологічна служба.

1.14. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його організації забезпечуються засновником і здійснюються Боярською районною дитячою поліклінікою.

1.15. Взаємовідносини навчального закладу з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

II. Організація навчально-виховного процесу

2.1. Навчальний заклад планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного та річного планів роботи. У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи навчального закладу, визначаються перспективи його розвитку. План роботи затверджується засновником та погоджується педагогічною радою.

2.2. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є робочий навчальний план, що складається на основі типових навчальних планів, розроблених та затверджених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, із конкретизацією варіативної частини і визначенням профілю навчання. Робочий навчальний план закладу затверджується засновником і погоджується відділом освіти Києво-Святошинської РДА.

2.3. У вигляді додатку до робочого навчального плану додається розклад уроків

2.4. Індивідуалізація і диференціація навчання у закладі забезпечуються шляхом реалізації інваріантної та варіативної частини.

2.5. В навчальному закладі можуть запроваджуватися експериментальні та індивідуальні робочі навчальні плани, що погоджуються з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України за поданням Головного управління освіти і науки Київської обласної державної адміністрації. 
 Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники закладу самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів.

2.6. Навчальний заклад здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання.

2.7. Відповідно до поданих батьками або особами, які їх замінюють, заяв навчальний заклад за погодженням з Києво-Святошинським відділом освіти створює умови для прискореного навчання та навчання екстерном.

2.8. Наповнюваність класів, груп, їх поділ при вивченні профільних та інших навчальних предметів у закладі визначаються засновником, погоджується педагогічною радою з урахуванням умов роботи закладу і пропозицій батьків, або осіб, що їх замінюють.

2.9. Заклад може обирати інші, крім уроку, форми організації навчально-виховного процесу.

2.10. Структура навчального року, а також тижневе навантаження учнів встановлюються навчальним закладом в межах часу, що передбачений робочим навчальним планом. та погоджуються відділом освіти Києво-Святошинської РДА.

2.11. Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня у День знань і закінчуються не пізніше 1 липня наступного року. Навчальний рік поділяється на 2 семестри.

2.12. Учениці навчального закладу можуть залучатися до самообслуговування та різних видів суспільно-корисної праці. Самообслуговування організовується у відповідності з віком, статтю, фізичними особливостями та станом здоров'я дітей, базуючись на гігієнічних вимогах до охорони їх здоров'я. Робота із самообслуговування проводиться за участю педагогічних працівників. Відволікання учнів від навчальних занять на інші види діяльності забороняється на підставі ст.51 Закону України "Про освіту" (крім випадків, передбачених законодавством України).

2.13. За погодженням із відділом освіти Києво-Святошинської районної державної адміністрації з урахуванням структури навчального року запроваджується графік канікул. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна становити менш як 30 календарних днів.

2.14. Тривалість уроків у закладі становить 40 хвилин, а тривалість перерв — не менше 10 хвилин. Зміна тривалості уроків допускається за погодженням із відділом освіти Києво-Святошинської РДА та Києво-Святошинською районною санітарно-епідеміологічною службою.

2.15. Навчання у закладі організовується в одну зміну. Щоденна кількість та послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, затверджується засновником.

2.16. В другу зміну у закладі здійснюється навчання за програмою музичної та танцювальної шкіл (за окремими угодами з відповідними закладами), індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учениць та на розвиток їх творчих здібностей, обдарувань і талантів.

2.17. Навчальні екскурсії та навчальна практика учениць організовуються згідно із чинними інструктивно-методичними документами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України. Основні види і форми навчальної практики можуть включатися у зміст навчальних програм і реалізовуються протягом навчального року.

2.18. Критерії оцінювання навчальних досягнень учениць закладу визначаються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

2.19. Облік навчальних досягнень учениць протягом навчального року здійснюється у класних журналах, інструкції про ведення яких затверджуються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. Результати навчальної діяльності за рік заносяться до особових справ учениць.

2.20. У першому класі дається словесна характеристика знань, умінь і навичок учениць. За рішенням педагогічної ради навчального закладу може здійснюватись оцінювання знань, умінь і навичок учениць другого класу. У наступних класах оцінювання здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учениць.

2.21. Навчальний заклад може використовувати інші системи оцінювання навчальних досягнень учениць за погодженням з місцевими органами управління освітою. При цьому оцінки з навчальних предметів за семестри, рік, результати державної підсумкової атестації переводяться у бали відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учениць.

2.22. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей учениць.

2.23. У закладі визначення рівня досягнень учениць у навчанні здійснюється відповідно до діючої системи оцінювання досягнень у навчанні учениць, ведеться тематичний облік знань.

У документі про освіту (табелі успішності, свідоцтві, атестаті) відображаються досягнення учениць у навчанні за семестри, навчальний рік та державну підсумкову атестацію.

2.24. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання доводяться до відома учениць вихователем класу, головою атестаційної комісії.

2.25. Порядок переведення і випуск учениць навчального закладу визначаються Інструкцією про переведення та випуск учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти усіх типів та форм власності, затвердженою відповідним наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.

2.26. За грубе порушення Статуту закладу і Правил внутрішнього розпорядку, умов контракту учениці можуть бути відраховані із закладу наказом директора на підставі рішення педагогічної ради.

2.27. Порядок відрахування учениць із навчального закладу визначається договором, укладеним з батьками або особами, які їх замінюють.

2.28. Контроль за відповідністю освітнього рівня учениць, які закінчили певний ступень навчання, вимогам Державного стандарту загальної середньої освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок проведення державної підсумкової атестації визначається Положенням про державну підсумкову атестацію учнів у системі загальної середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 14. 12. 2000 р. № 588 та зареєстрованим Міністерством юстиції України 19.12.2000 р. за № 925/5146.

2.29. Учениці початкової школи, які через поважні причини (хвороба, інші обставини) за результатами річного оцінювання не засвоїли скориговану до індивідуальних здібностей навчальну програму, можуть бути, як виняток, залишені для повторного навчання у тому самому класі за рішенням педагогічної ради та за згодою батьків (осіб, які їх замінюють).

2.30. Ученицям, які закінчили певний ступінь навчального закладу, видається відповідний документ про освіту:

по закінченні основної школи — свідоцтво про базову загальну середню освіту;

по закінченні старшої школи — атестат про повну загальну середню освіту.

2.31. Ученицям, які досягли значних успіхів у навчанні та громадській діяльності закладу, рішенням педагогічної ради за погодженням із засновником можуть бути встановлені різні форми морального і матеріального заохочення.

2.32. Зарахування учениць до навчального закладу здійснюється наказом директора за результатами співбесіди на підставі особистої заяви батьків або осіб, які їх замінюють, за наявності свідоцтва про народження (копії) та медичної довідки встановленого зразка, контракту (договору), укладеного між батьками (особами, які їх замінюють) та закладом. Для учениць, які зараховуються до 2-11 класів обов’язковим є наявність особової справи, до навчального закладу III ступеня - документ про відповідний рівень освіти.

При зарахуванні учениць до навчального закладу можуть проводитись індивідуальні співбесіди. Тривалість співбесіди – не більше 30 хвилин. При зарахуванні дитини до першого класу перевіряється загальна готовність до школи (фізичний розвиток, навички самообслуговування, санітарно-гігієнічні навички, готовність руки); психологічна готовність дитини до школи; інтелектуальна готовність (найпростіші форми мислення та психічні процеси); розвиток мови і мовлення; рівень засвоєння програми дитячого садка.

Співбесіда для зарахування ученицями 2-11 класів передбачає виконання діагностичних завдань для виявлення здібностей дитини, практичне володіння видами мовленнєвої діяльності відповідно до вимог програми для спеціалізованих шкіл з іноземної мови (аудіювання, читання, письма, усного мовлення).

Співбесіду з дітьми проводять директор закладу, заступник директора, учителі англійської мови, психолог.

2.33. Керівник закладу зобов'язаний вжити заходів до ознайомлення дітей та їх батьків або осіб, які їх замінюють, з порядком зарахування до закладу, його Статутом, правилами внутрішнього розпорядку та іншими документами, що регламентують організацію навчально-виховного процесу.

2.34. Виховання учениць у навчальному закладі здійснюється під час проведення уроків, в процесі позаурочної та позашкільної роботи.

2.34. Цілі виховного процесу в закладах визначаються на основі принципів, закладених у Конституції (254к/96-ВР) та законах України, інших нормативно-правових актах.

2.35. У навчальному закладі забороняється утворення та діяльність організаційних структур політичних партій, а також релігійних організацій і воєнізованих формувань.

2.36. Примусове залучення учениць закладу до вступу в будь-які об'єднання громадян, громадські, громадсько-політичні, релігійні організації і воєнізовані формування, а також до діяльності в зазначених організаціях, участі в агітаційній роботі та політичних акціях забороняється.

2.37. Дисципліна в навчальному закладі дотримується на основі взаємоповаги усіх учасників навчально-виховного процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та статуту навчального закладу. Застосування методів фізичного та психічного насильства до учениць забороняється.

III. Учасники навчально-виховного процесу

3.1. Учасниками навчально-виховного процесу в навчальному закладі є:

учениці;

керівники;

педагогічні працівники;

психологи;

бібліотекарі;

інші спеціалісти;

батьки або особи, які їх замінюють;

представники громадськості, підприємств, установ, які беруть участь у навчанні та вихованні дітей.

Відповідно до Закону України "Про правовий статус іноземців" при умові дотримання вимог даного Статуту до навчального закладу можуть бути зараховані учениці іноземних держав.

3.2. Права і обов'язки учениць, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

3.3. Учениці мають право:

на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально- технічною, культурно-спортивною, корекційно-відновною та лікувально-оздоровчою базою закладу;

на доступ до інформації з усіх галузей знань;

на участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

на участь у роботі органів громадського самоврядування закладу;

на участь в обговоренні та вносення власних пропозицій щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учениць;

на участь у добровільних самодіяльних об'єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці;

на різні форми матеріального і морального заохочення.

3.4. Учениці зобов'язані:

оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками, підвищувати загальнокультурний рівень;

дотримуватися вимог Статуту, правил внутрішнього розпорядку;

бережливо ставитись до майна школи;

дотримуватись законодавства, моральних, етичних норм;

брати посильну участь у різних видах трудової діяльності, що не заборонені чинним законодавством;

дотримуватись правил особистої гігієни.

3.5. Педагогічними працівниками навчального закладу можуть бути особи із високими моральними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, належний рівень професійної підготовки, здійснюють педагогічну діяльність, забезпечують результативність та якість своєї роботи, фізичний та психічний стан здоров'я яких дозволяє виконувати професійні обов'язки.

3.6. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників й інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю. Законом України "Про загальну середню освіту" та іншими законодавчими актами.

3.7. Педагогічні працівники мають право на:

захист професійної честі, гідності;

самостійний вибір форм, методів, засобів навчальної роботи, нешкідливих для здоров'я учениць;

участь в обговоренні та вирішенні питань організації навчально-виховного процесу;

проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

виявлення педагогічної ініціативи;

позачергову атестацію з метою встановлення відповідної категорії, педагогічного звання;

участь у роботі органів громадського самоврядування навчального закладу;

підвищення кваліфікації, перепідготовку;

отримання пенсії (у тому числі і за вислугу років) в порядку, визначеному законодавством України;

на матеріальне, житлово-побутове та соціальне забезпечення відповідно до чинного законодавства.

Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов'язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

3.8. Педагогічні працівники зобов'язані:

забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов'язкових державних стандартів;

сприяти розвитку інтересів, нахилів та здібностей дітей, а також збереженню їх здоров'я, здійснювати пропаганду здорового способу життя;

сприяти зростанню іміджу навчального закладу;

настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до державної символіки, принципів загальнолюдської моралі;

виховувати в учениць повагу до батьків, жінки, старших за віком, народних традицій та звичаїв, духовних та культурних надбань народу України;

готувати учениць до самостійного життя в дусі взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

дотримуватися педагогічної етики, моралі, поважати гідність учениць;

захищати учениць від будь-яких форм фізичного або психічного насильства, запобігати вживанню ними алкоголю, наркотиків, тютюну, іншим шкідливим звичкам;

постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну майстерність, загальну і політичну культуру; виконувати Статут закладу, правила внутрішнього розпорядку, умови трудового контракту;

виконувати накази і розпорядження директора закладу, органів управління освітою;

брати участь у роботі педагогічної ради.

3.9. На педагогічних працівників навчального закладу додатково можуть бути покладені директором такі обов'язки:

завідування навчальним кабінетом;

завідування предметною кафедрою;

керівництво творчою групою;

керівництво предметним методичним об'єднанням;

завідування навчальною майстернею;

інші обов'язки, пов'язані з навчально-виховною роботою.

У разі укладання контракту ці обов'язки обумовлюються відповідно до профілю та для забезпечення ефективного управління навчально-виховним процесом і проведення науково-методичної роботи.

3.10. У навчальному закладі обов'язково проводиться атестація педагогічних працівників. Атестація здійснюється, як правило, один раз на п'ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України.

3.11. Педагогічні працівники, які систематично порушують Статут, Правила внутрішнього розпорядку закладу, не виконують посадових обов'язків, умови договору (контракту) або за результатами атестації не відповідають займаній посаді, звільняються з роботи відповідно до чинного законодавства.

3.12. Батьки та особи, які їх замінюють, мають право:

обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського самоврядування; 

звертатись до органів управління освітою, директора навчального закладу і органів громадського самоврядування з питань навчання, виховання дітей;

брати участь у заходах, спрямованих на поліпшення організації навчально-виховного процесу та зміцненні матеріально-технічної бази школи;

на захист законних інтересів своїх дітей в органах громадського самоврядування закладу та у відповідних державних, судових органах.

3.13. Батьки та особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за здобуття дітьми повної загальної середньої освіти і зобов'язані:

забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до Вітчизни, сім'ї, державної та рідної мов, повагу до національної історії, культури, цінностей інших народів;

виховувати у дітей повагу до законів, прав, основних свобод людини.

IV. Органи управління та контролю навчальним закладом.

4.1. Органами управління є:

1) вищий орган - Загальні Збори Учасників Навчального закладу;

2) виконавчий орган - директор;

3) контролюючий орган - ревізійна комісія.

4.2.Загальні 3бори учасників.

Загальні Збори Учасників складаються з учасників Навчального закладу або призначених ними представників.

Учасники (учасник) мають на зборах кількість голосів, пропорційну розміру їх часток у Статутному капіталі Навчального закладу.

4.3. До виключної компетенції загальних зборів учасників Навчального закладу належить:

1) внесення змін та доповнень до Статуту Навчального закладу, зміна розміру Статутного капіталу;

2) визначення головних напрямків діяльності Навчального закладу, затвердження його планів та звітів про їх виконання;

3) призначення та звільнення виконавчого органу (директора або Генерального директора та членів дирекції), обрання та відкликання Голови та членів ревізійної комісії Навчального закладу;

4) затвердження річних результатів діяльності Навчального закладу, включаючи його підприємства, затвердження звітів та висновків ревізійної комісії, порядку розподілу прибутку, визначення порядку покриття збитків;

5) створення, реорганізація та ліквідація підприємств, філій та представництв, затвердження їх статутів та положень про них;

6) винесення рішень про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб Навчального закладу;

7) затвердження правил процедури та інших внутрішніх документів Навчального закладу, визначення організаційної структури Навчального закладу;

9) прийняття рішення про припинення діяльності Навчального закладу, призначення ліквідаційної комісії, затвердження ліквідаційного балансу;

10) встановлення розміру, форми і порядку внесення учасниками додаткових внесків;

11)вирішення питання про придбання Навчальним закладом частки учасника або про згоду на її уступку третій особі;

12)виключення учасника з Навчального закладу.

З питань, зазначених у підпунктах 1), 2), 12) рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували учасники (учасник), що володіють у сукупності більш як 50 відсотками загальної кількості голосів учасників Навчального закладу.

По решті питань рішення приймаються простою більшістю голосів учасників, присутніх на зборах. Рішення загальних зборів оформлюються у вигляді протоколів.

Загальні Збори Учасників Навчального закладу вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), що володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів.

Загальні Збори Учасників Навчального закладу, як правило, вирішують питання на своїх засіданнях. У випадках, визначених процедурою, допускається прийняття рішення шляхом опитування.

Порядок скликання загальних зборів визначається згідно діючого законодавства.

4.4. При навчальному закладі за рішенням засновника може створюватися і діяти батьківська рада. Діяльність батьківської ради навчального закладу визначається відповідним Положенням про батьківську раду, затвердженим засновником.

4.5. Метою діяльності батьківської ради навчального закладу є сприяння створенню належних умов для ефективної роботи закладу, створення та зміцнення матеріально-технічної бази, залучення батьківської громадськості до вирішення проблем освіти і виховання учениць, сприяння соціальному та правовому захисту учасників навчально-виховного процесу закладу.

4.6. Основними завданнями батьківської ради є:

сприяти реалізації положень чинного законодавства щодо здійснення загальної середньої освіти;

сприяти взаємодії всіх органів самоврядування закладу (педагогічної, учнівської, батьківської громадськості) між собою та з адміністрацією закладу;

сприяти матеріально-технічному забезпеченню навчально-виховного процесу, позакласної роботи, дозвілля, літнього відпочинку та оздоровлення учениць;

заохочувати творчу ініціативу педагогів щодо пошуку сучасних освітніх технологій, організацій науково-дослідницької роботи та впровадження інновацій у навчально-виховний процес у встановленому чинним законодавством порядку;

всебічно зміцнювати зв'язки школи з родинами учениць у різних формах навчально-виховного процесу.

4.7. Батьківська рада діє на засадах:

добровільності членства;

демократії, законності та гласності;

пріоритету прав людини;

організаційної самостійності в межах, визначених законодавством;

колегіальності прийняття рішень;

відповідальності перед батьківською громадськістю школи, педагогічним та учнівським колективами;

співпраці з державними органами управління освітою, власником навчального закладу, громадськими організаціями та органами місцевого самоврядування.

4.8. Члени батьківської ради мають право:

звернутися до адміністрації закладу, педагогічної ради школи, органів державного управління освітою та державної влади з питаннями, пов'язаними з діяльністю закладу;

брати участь у засіданнях батьківської ради школи, педагогічної ради, органів учнівського самоврядування (за погодженням з ними та з правом дорадчого голосу);

ініціювати скликання позачергового засідання батьківської ради;

Вільно виходити зі складу членів батьківської ради за власним бажанням;

оприлюднювати, в тому числі через засоби масової інформації, питання діяльності батьківської ради та закладу.

4.9. Безпосереднє керівництво навчальним закладом здійснює його директор. Директором може бути тільки громадянин України, який має вищу педагогічну освіту на рівні спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менш як 3 роки.

Директор навчального закладу призначається і звільняються з посади рішенням загальних зборів за погодженням із відділом освіти Києво-Святошинської райдержадміністрації.

Директор навчального закладу:

здійснює керівництво педагогічним колективом, забезпечує раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників;

організовує навчально-виховний процес;

забезпечує контроль за виконанням навчальних планів і програм, рівнем досягнень учениць у навчанні;

відповідає за якість і ефективність роботи педагогічного колективу;

створює необхідні умови для участі учениць у позакласній та позашкільній роботі, проведення виховної роботи;

забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм, техніки безпеки;

підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи педагогів;

забезпечує права учениць на захист їх від будь-яких форм фізичного або психічного насильства;

контролює організацію харчування і медичного обслуговування учнів;

здійснює контроль за проходженням працівниками у встановлені терміни обов'язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність;

видає у межах своєї компетенції накази і розпорядження і контролює їх виконання;

затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, посадові обов'язки працівників закладу;

створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку та застосування ними ефективних форм і методів навчання та виховання;

несе відповідальність за свою діяльність перед ученицями, батьками, педагогічними працівниками та конференцією, засновником, місцевими органами державної виконавчої влади.

4.10. Обсяг педагогічного навантаження вчителів визначається на підставі законодавства засновником закладу.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

4.11. У навчальному закладі створюється постійно діючий дорадчий колегіальний орган - педагогічна рада.

Головою педагогічної ради є директор.

4.12. Педагогічна рада розглядає питання:

удосконалення навчального і методичного забезпечення навчально-виховного процесу, планування та режиму роботи закладу;

переведення учениць до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;

морального та матеріального заохочення учениць та працівників навчального закладу.

4.13. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб навчального закладу. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути менше чотирьох разів на рік.

4.14. У навчальному закладі можуть створюватись учнівські та вчительські громадські організації, що діють відповідно до чинного законодавства України.