МАЙБУТНІМ ВІДМІННИКАМ МАТЕМАТИКА Частина 3

МАЙБУТНІМ ВІДМІННИКАМ МАТЕМАТИКА Частина 3
МАЙБУТНІМ ВІДМІННИКАМ МАТЕМАТИКА Частина 3

МАЙБУТНІМ ВІДМІННИКАМ МАТЕМАТИКА Частина 3

0.00

Привітайте своїх дітей, бо пройдено вже половину шляху – відпрацьовано першу та другу частини. Ми заклали міцний фундамент, розвиваючи логіку та мислення, навчилися працювати, знаходити нестандартні рішення, граючись вивчили цифри. Нарешті можемо приступити саме до математики.

Add To Cart

Шановні батьки та вчителі!

Привітайте своїх дітей, бо пройдено вже половину шляху – від - пра цьовано першу та другу частини. Ми заклали міцний фун дамент, роз ви ваючи логіку та мислення, навчилися пра цювати, знаходити не - стан дартні рішення, граючись вивчили цифри. Нарешті можемо при - сту пити саме до математики. Здається, що ми повернули на початок, знову повторю ємо циф - ри, але це не так. Дитина по-новому опрацьовує кож ну цифру, гли - бо ко її вивчає, розкладає на складові, включає до математичних дій. І не лякайтеся, якщо до цього вона прийшла вже в другому півріччі. Напрацьований багаж знань дає можливість дитині легко подо - лати всі труднощі. Розв’язування прикладів здається грою, поки дити - на не зрозуміє, що це не страшно і навіть цікаво, а вже тоді навчиться робити це «по-дорослому». Матеріал другої частини стане в при го ді для розв’язування задач та наочного уявлення розташування цифр у напрямку збільшення чи зменшення (лінійка). Народні прислів’я допоможуть вдумливо поставитися до відпра - цювання матеріалу, а сторінки «Роздивись та усміхнись» – відпочити. Всі завдання розроблено так, щоб діти не просто навчилися розв’я зувати математичні дії, а й полюбили їх.