МАЙБУТНІМ ВІДМІННИКАМ МАТЕМАТИКА Частина 4

Screenshot 2016-05-15 at 15.02.25.png
Screenshot 2016-05-15 at 15.02.25.png

МАЙБУТНІМ ВІДМІННИКАМ МАТЕМАТИКА Частина 4

0.00

Здається, що ми повернули на початок, знову повторюємо цифри, але це не так! 

Дитина по-новому опрацьовує кожну цифру, глибоко її вивчає, розкладає на складові, включає до математичних дій.

І не лякайтеся, якщо до цього вона прийшла вже в другому півріччі.

Add To Cart

Шановні батьки та вчителі!

Привітайте своїх дітей, бо пройдено вже половину шляху – від - пра цьовано першу та другу частини. Ми заклали міцний фун дамент, роз ви ваючи логіку та мислення, навчилися пра цювати, знаходити не - стан дартні рішення, граючись вивчили цифри. Нарешті можемо при - сту пити саме до математики. Здається, що ми повернули на початок, знову повторю ємо циф - ри, але це не так. Дитина по-новому опрацьовує кож ну цифру, гли - бо ко її вивчає, розкладає на складові, включає до математичних дій. І не лякайтеся, якщо до цього вона прийшла вже в другому півріччі. Напрацьований багаж знань дає можливість дитині легко подо - лати всі труднощі. Розв’язування прикладів здається грою, поки дити - на не зрозуміє, що це не страшно і навіть цікаво, а вже тоді навчиться робити це «по-дорослому». Матеріал другої частини стане в при го ді для розв’язування задач та наочного уявлення розташування цифр у напрямку збільшення чи зменшення (лінійка). Народні прислів’я допоможуть вдумливо поставитися до відпра - цювання матеріалу, а сторінки «Роздивись та усміхнись» – відпочити. Всі завдання розроблено так, щоб діти не просто навчилися розв’я зувати математичні дії, а й полюбили їх.